Izvođenje

Izvođenje radova u oblasti automatizacije, merenja i regulacije u industriji je veoma važan korak u implementaciji sistema. Oprema daje maskimalne rezultate samo kada je ugrađena u skladu sa preporukama proizvođača, kada su za njenu ugradnju korišćeni kvalitetni materijali i pribori i kada je pravilno podešena i puštena u rad od strane kvalifikovanih i obučenih stručnjaka.

INDAS veliku pažnju poklanja upravo ovom segmentu aktivnosti, u kojem pružaju svojim korisnicima usluge od puštanja opreme u rad, ugradnje opreme kod korisnika, asembliranja i isporuke potpuno testiranih komandnih ormana sa elektro i/ili pneumatskom opremom, izgradnje delova ili celih sistema automatskog upravljanja bilo po postojećem projektu, bilo po principu “ključ u ruke”.

Izvođenje radova obuhvata proizvodnju i instalaciju mašinske, elektro i telekomunikacione opreme kao i aplikativnog softvera. Takođe pokriva i testiranje i puštanje opreme u rad i integraciju celih sistema. Konačno, uz svaki izvedeni segment, korisniku se predaje dokumentacija izvedenog stanja.

Mašinski radovi

Izrada hidromašinskih i pneumatskih instalacija, izrada komandnih ormana pneumatike, mašinska ugradnja senzora i druge opreme, proizvodnja mašinskih delova u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

Elektro radovi

Izrada niskonaponskih i upravljačkih instalacija, asembliranje komandnih ormana, ugradnja, povezivanje, programiranje, podešavanje i puštanje opreme u rad. 

Telemetrija

Implementacija telekomunikacione mreže i sistema za prenos podataka korišÄ‡enjem raznih telekomunikacionih tehnologija (radio veza, GSM mreža, LAN,WLAN tehnologija…).

Aplikativni softver

Implementacija aplikativnog software-a za nadzor, kontrolu procesa u realnom vremenu i prenos podataka Izrada namenskih aplikacija za specifične zahteve korisnika. Obuka korisnika je obavezna tokom puštanja software-a u rad, kao i obezbeđivanje dokumentacije (user manuals).