SCADA

U svakom sistemu automatskog upravljanja SCADA sistemi se nalaze u vrhu piramide upravljanja. Ipak, zbog značaja koji ovi sistemi imaju, iako se pojavljuju u gotovo svim industrijama i aplikacijama, INDAS veliku pažnju poklanja ovim sistemima, te su zbog toga ovde izdvojeni kao posebna celina. 

Zadaci SCADA sistema su:

  • vizuelizacija procesa
  • HMI (Human Machine Interface) – zadavanje parametara rada sistema
  • protokolisanje događaja
  • protokolisanje alarma i alarminh poruka
  • arhiviranje podataka
  • prikazivanje trendova 
 

Bilo da se radi o jednoj PC radnoj stanici sa SCADA aplikacijom, SCADA serveru sa jednim ili nekoliko klijenata ili o redundantim serverima ili mreži SCAD računara, INDAS će pronaći optimalno rešenje za SCADA sistem, u skladu sa potrebama aplikacije i korisnika. SCADA aplikacija može da bude dostupna ostalim korisnicima (onima koji nisu operateri koji nadgledaju i upravljaju procesom) korišćenjem Web Servera na SCADA računaru i običnog Intermnet Explorera na računarima klijenata (web SCADA). 

Ovakav pristup može da bude obezbeđen samo unutar LAN mreže korisnika, ali i da se učini dostupnim za pristup putem Interneta, korisnicima kojima je takvo pravo dodeljeno.   

IT industrija je poslednjih godina razvila tehnologije koje obezbeđuju unificiran prenos podataka, brze i univerzalne prenosne puteve i nisku cenu opreme. 

Integracijom ovih tehnologija u sferu automatizacije u industriji, obezbeđuje se da ovakvi sistemi daju mnoge benefite: od pristupačnije cene implementacije i održavanja do korišćenja postojeće infrastrukture i opreme. INDAS se pri tome brine da sigurnost podataka i celog sistema upravljanja bude u potpunosti zaštićena.

Pri korišćenju standardnih IT tehnologija, ali i GSM i GPRS mreža, najčešće nije moguće koristiti samo gotove SCADA komponente pri razvoju aplikacija. Stoga INDAS za potrebe ovakvih aplikacija razvija i specijalne programske pakete i module, koji proširuju standardne funkcionalnosti SCADA sistema, ili unapređuju neke njihove karakteristike, ili samo pojednostavljuju i optimizuju rad postojećih komponenata sistema.