Otpadne vode

Očuvaje životne sredine i prirodnih resursa, kao i ušteda energije su u prvom planu kada se razmatra tretman otpadnih voda. Merenje, upravljanje i regulacija i automatizacija procesa predstavljaju siguran put da se ostvare željeni efekti i pouzdan rad postrojenja. Zbog specifičnih uslova u kojima oprema mora da radi, pored tehničkih rešenja, značajan je i pravilan izbor opreme.

U nastavku su date neke od aplikacija za koje INDAS ima znanja i mogućnosti da ponudi rešenja:

  • merenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima
  • merenje protoka otpadnih voda u cevovodima
  • upravljanje i regulacija pumpnih postrojenja
  • zaštita pumpi
  • merenje nivoa
  • merenje različitih parametara kvaliteta vode
  • automatizacija pumpnih stanica
  • automatizacija rezervoara
  • automatizacija postrojenja za preradu otpadnih voda
  • daljinsko upravljanje i nadzor